Janmotsav מסרימנטה סנקרדב

Janmotsav של Srimanta Sankardev הוא חג אזורי במדינת אסאם, הודו.

Janmotsav מסרימנטה סנקרדב מציין את יום הולדתו של סרימנטה סנקרדב, שנולד ב-26 בספטמבר 1449 ומת ב-23 באוגוסט 1568. הוא היה בן 16 ה' קדוש-מלומד של המאה, רפורמטור חברתי-דתי ודמות בעלת חשיבות בהיסטוריה התרבותית והדתית של אסאם.

בשנת 2020, ג'אנמוטסאב מסרימנטה סנקרדב נצפה ב-26 בספטמבר 2020.