Ctrl+S: שמור חוברת עבודה

קיצור הדרך Ctrl+S הוא אחד מהשימושים ביותר קיצורי דרך של גליון עבודה . זה ישמור חוברת עבודה. אם שמרת את העבודה לפני כן, התוכן החדש לאחר השמירה האחרונה יישמר ישירות. אם עדיין לא שמרת עבודה זו, יופיע חלון 'שמור בשם' כדי שתוכל לבחור ספריית שמירה.

שלב 1: לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ והחזק את ' Ctrl מקש ', ולחץ על האות' ס ' מהמקלדת;

אם זה קובץ חדש, זה יביא לך את ' שמור כ 'חלון.

שלב 3: עיין במיקום ושמור את הקובץ. אם הקובץ נשמר בעבר, הקובץ יישמר כאשר תלחץ על הקיצור 'Ctrl+S'.

סמן קיצורי דרך נוספים של Excel